Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 31 ust.1 pkt 1 i 3 Statutu Spółki zwołuje, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97,
 6. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. (obecnie PIT-RADWAR S.A.) z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkań zakładowych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT RADWAR S.A. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położnych w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 25, 27, 29 i 31 oraz ul. Nadmeńskiej 14,
 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 25, 27, 29, ul. Nadmeńskiej 14 oraz ul. Francuskiej 5 wraz z odpowiednim udziałem w prawie własności gruntu, z pominięciem trybu przetargu,
 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Warszawie, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej,
 10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 11. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 23 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 19 kwietnia 2019 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

                                                                                                   Zarząd PIT-RADWAR S.A.