Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 Ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2018;
 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PIT RADWAR S.A. za rok obrotowy 2018;
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018;
 8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;
 9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej PIT –RADWAR S.A. z oceny Sprawozdania finansowego PIT–RADWAR S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Sprawozdania Zarządu z działalności PIT–RADWAR S.A. za 2018 rok oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2018”;
 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie „Opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. za 2018 rok z wydatków: reprezentacyjnych, usług prawnych, usług marketingowych, usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem”;
 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. z działalności grupy kapitałowej PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2018;
 13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2018;
 14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PIT RADWAR za rok obrotowy 2018, Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PIT RADWAR za 2018 rok”;
 15. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 13 czerwca 2019 r. do dnia 17 czerwca 2019 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44).

Odpisy dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 Ksh, będą wyłożone do wglądu od dnia 3 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki (budynek Nr 2, pok. 2.44).

Zarząd PIT-RADWAR S.A.