Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust.1 pkt 1 i 3 Statutu Spółki zwołuje, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:
 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ,
 6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PIT-RADWAR S.A.,
  Proponowane zmiany:
  I.
  Proponuje się skreślić w § 5 ust. 3 oraz ust. 4 o treści:
  „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ S.A., jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ.
  4. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych. ”
  II.
  W § 5 po ust. 2 proponuje się dodać nowe ustępy oznaczone numerami od 3 do 11 o następującej treści:
  „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.
  4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
  5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
  6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
  7. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
  9. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
  10. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
  11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”
  III.
  W § 39 po ust. 6 proponuje się dodać ust. 7 o następującej treści:
  „7. Dodatkowo Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
  2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.”
 8. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. (obecnie PIT-RADWAR S.A.) z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkań zakładowych,
 9. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT RADWAR S.A. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położnych w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 25, 27, 29 i 31 oraz ul. Nadmeńskiej 14,
 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 25, 27, 29 i 31 oraz ul. Nadmeńskiej 14, wraz z odpowiednim udziałem w prawie własności gruntu, z pominięciem trybu przetargu,
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Warszawie wraz z odpowiednim udziałem w prawie własności gruntu, z pominięciem trybu przetargu,
 12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Glucotronic sp. z o. o. za uchwałą w sprawie rozwiązania i likwidacji Glucotronic Sp. z o.o.,
 13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Warszawie, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej,
 14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97,
 15. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 25 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44). Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 21 lutego 2019 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

                                                                                                 Zarząd PIT-RADWAR S.A.


KOREKTA OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PIT-RADWAR S.A.

Zarząd Spółki PIT-RADWAR S.A. (dalej „Spółka”), w związku ze zwołanym na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz koniecznością korekty ogłoszenia, które zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 18 stycznia 2019 r. (Nr 13, poz. 3086), zawiadamia o zmianie treści pkt. 11) porządku obrad, który otrzymuje następujące brzmienie:

„11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Warszawie i Kobyłce (ul. Francuska 5) wraz z odpowiednim udziałem w prawie własności gruntu, z pominięciem trybu przetargu,”.

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.

Zarząd PIT-RADWAR S.A.