PIT-RADWAR S.A.

Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.


——————————————————————————————————————

Nr Ref. 24/2016   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD) w Dziale Projektowania Systemów C4ISR (RDP) na stanowisko:

Analityk systemów informatycznych (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Kontakt z użytkownikiem, przeprowadzanie analizy potrzeb i wymagań w ramach prac przetargowych i kontraktowych;
 • Projektowanie nowych rozwiązań oraz funkcjonalności systemów;
 • Definiowanie wymagań dotyczących systemów rozpoznania i oprogramowania;
 • Wsparcie w testach wewnętrznych oraz UAT;
 • Wsparcie w tworzeniu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej;
 • Współpraca z architektami, zespołem programistów, projektantami systemowymi oraz kooperantami;
 • Kierowanie prac interdyscyplinarnego zespołu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewny oraz alternatywny w zakresie nauk wojskowych;
 • Doświadczenie wojskowe w obszarze systemów rozpoznania – w tym mile widziany staż pracy na stanowiskach operacyjnych (brak doświadczenia wojskowego może być zrekompensowany doświadczeniem na stanowisku analityka / konsultanta w przedmiotowym zakresie);
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemów rozpoznania, głównie  obrazowego IMINT i elektronicznego ELINT oraz systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Znajomość zagadnień z obszaru analizy obrazowej dla potrzeb wojskowych;
 • Ogólna wiedza w zakresie systemów dowodzenia, łączności i protokołów wymiany informacji;
 • Ogólna wiedza w zakresie funkcjonowania i budowy systemów informatycznych (systemy operacyjne, protokoły i urządzenia sieciowe, oprogramowanie);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznej.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 24/2016.

——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 17/2017                                                                                    

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Głównego Technologa (WT)Sekcji Przyrządów Specjalnych i Technologii Elektronicznych (WT-03) na stanowisko:

TECHNOLOG (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad wdrożeniem nowych technologii procesów: produkcji wielowarstwowych obwodów PCB oraz montażu powierzchniowego SMT;
 • Opracowanie i aktualizacja dokumentacji technologicznej wykonywania wielowarstwowych płytek drukowanych oraz montażu pakietów;
 • Opracowywanie instrukcji produkcyjnych według zasad obowiązujących w zakładzie;
 • Współpraca z działem logistyki w zakresie usług i dostaw kooperacyjnych;
 • Współudział w nadzorze przestrzegania przez wydział produkcyjny obowiązującej technologii.

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki studiów: elektronika, inżynieria materiałowa;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również języka technicznego: dokumentacja techniczna, aktywny udział w spotkaniach z kontrahentami oraz szkolenia (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Znajomość procesu produkcji wielowarstwowych obwodów PCB;
 • Znajomość procesu montażu powierzchniowego SMT;
 • Znajomość zasad tworzenia dokumentacji technicznej;
 • Znajomość oprogramowania CAD/CAM;
 • Zorientowanie w produkcji obwodów drukowanych oraz montażu pakietów elektronicznych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 17/2017, w terminie do dnia: 26.05.2017 r.
—————————————————————————————————————–
Nr Ref. 8/2017/WZ   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR)Dziale Systemów Identyfikacji (RRI)Pracowni Obróbki Sygnałów Urządzeń Systemów Identyfikacji (RRI-03) na stanowisko:

PROGRAMISTA (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

 

Opis stanowiska:

 • udział w projektowaniu, programowaniu i uruchamianiu systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych na platformach ARM, DSP i FPGA;
 • współpraca z zespołami konstruktorów i testerów sprzętu radiolokacyjnego;
 • tworzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja lub pokrewny;
 • biegła znajomość języka C, dobra znajomość C++;
 • doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na platformy wbudowane;
 • umiejętność tworzenia sterowników dla systemów wbudowanych;
 • praktyczna znajomość zagadnień elektroniki cyfrowej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej oraz komunikację pisemną;
 • posiadanie predyspozycji do pracy w zespole;
 • samodzielność, terminowość i sumienność w realizacji powierzonych obowiązków;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka VHDL, doświadczenie w programowaniu układów FPGA;
 • doświadczenie w pracy z systemami czasu rzeczywistego (RTOS);
 • wiedza z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • doświadczenie w zakresie testowania oprogramowania;
 • znajomość metod i narzędzi do zarządzania cyklem życia oprogramowania (Redmine, Mercurial/Subversion);
 • znajomość środowisk Eclipse i Code Composer Studio;
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej i użytkowej.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 8/2017/WZ.
——————————————————————————————————————-

Nr Ref. 18/2017

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

 

poszukuje kandydatów do pracy w formie umowy zlecenia w PIT-RADWAR S.A. ODDZIAŁ WROCŁAW (NW) na pełnienie funkcji:

Kierownika budowy – modernizacji budynku (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A. ODDZIAŁ WROCŁAW, ul. Krakowska 64
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie

Zadania:

 • Przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • Prowadzenie dokumentacji i dziennika budowy;
 • Zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowalnego zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Wstrzymanie robót budowalnych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • Zawiadomienie zleceniodawcy o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • Dokonywanie odbiorów wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi odpowiedniego oświadczenia;
 • Występowanie do zleceniodawcy o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
 • Informowanie zleceniodawcy o konieczności wykonania robót dodatkowych, nieuwzględnionych w umowach o roboty budowlane zawarte pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcami, jak również o konieczności zwiększenia czy ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót – jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;
 • Zaświadczenie o przynależności do OIIB;
 • Znajomość i posługiwanie się programami: Auto-Cad, Norma, MS Projekt oraz pakietu Office;
 • Minimum pięcioletnia praktyka na stanowiskach kierownika budowy.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64, z dopiskiem „Rekrutacja Nr Ref. 18/2017”, w terminie do dnia: 06.06.2017 r.