PIT-RADWAR S.A.

Prace badawcze

RODZINA RADARÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

 

Celem projektu „Rodzina radarów półprzewodnikowych” jest:

  1. wypracowanie kompleksowej koncepcji rodziny radarów półprzewodnikowych na pasma L, S, C i X
  2. opracowanie zasad i metod realizacji tej koncepcji
  3. wykonanie projektu wstępnego radaru średniego zasięgu na pasmo S – zgodnie ze stworzoną koncepcją, o której mowa w pkt. 1

 

Ideą przewodnią projektu jest stworzenie rodziny radarów o najwyższych parametrach wymaganych przez potencjalnych odbiorców, charakteryzujących się w najwyższym możliwym stopniu wspólną wewnętrzną logiką działania, budowy i eksploatacji, z zamiarem osiągnięcia optymalnych relacji pomiędzy własnościami technicznymi a parametrami ekonomicznymi (koszty produkcji i koszty eksploatacji). Tworzenie rodziny urządzeń w sposób kompleksowy daje szansę na wykorzystanie korzyści płynących z modularyzacji procesu projektowania, produkcji, kompletowania i eksploatacji sprzętu poprzez obniżanie kosztów tych etapów, jak i korzyści płynących z możliwości uproszczenia obsługi tych urządzeń. W ramach projektu przewiduje się prowadzenie prac koncepcyjnych o charakterze teoretycznym, bazujących na aktualnym stanie wiedzy światowej z zakresu półprzewodnikowych technik mikrofalowych. Przewiduje się konieczność rozwiązania specyficznych zagadnień z tego zakresu, których rozwiązania nie będzie można znaleźć w literaturze fachowej.

Na prowadzone prace badawcze złożą się analizy teoretyczne i badania eksperymentalne.

Analizy teoretyczne obejmą następujące zagadnienia:

  1. metodyczne podstawy dla rodziny radarów dla wielopasmowego zakresu częstotliwości (pasma L, S, C, X)
  2. metodyczne i konstrukcyjne podstawy dla półprzewodnikowych bloków nadawczych dla wielopasmowego zakresu częstotliwości na bazie tranzystorów unipolarnych
  3. metodyczne i konstrukcyjne podstawy cyfrowego formowania wiązek odbiorczych dla wielopasmowego zakresu częstotliwości
  4. metodyczne i konstrukcyjne podstawy dla systemu diagnostycznego czasu rzeczywistego jednostek antenowych rodziny radarów dla wielopasmowego zakresu częstotliwości, przy założeniu budowy bloków nadawczo-odbiorczych jednostek antenowych w oparciu o technologię półprzewodnikową.

W badaniach eksperymentalnych zostaną zweryfikowane założenia przyjęte w fazie analiz teoretycznych, jak również zostaną wyznaczone parametry zjawisk, dla których wyznaczenia wartości na drodze teoretycznej jest obarczone zbyt dużą niepewnością.

Projekt współfinansowany jest przez NCBiR i realizowany jest w ramach przedsięwzięcia INITECH (umowa nr: ZPB/49/73576/IT2/10). Kwota dofinansowania z budżetu NCBiR to 14,3 mln zł.