PIT-RADWAR S.A.

Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych
Projekt: 


Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia
zintegrowanego systemu pomiaru i monitorowania
funkcji życiowych człowieka

Lider projektu: PIT-RADWAR S.A.
Partner: Silvermedia Sp. z o.o.

Celem projektu jest opracowanie złożonego wieloczujnikowego systemu do monitorowania i przetwarzania sygnałów i danych biomedycznych, wraz z opracowaniem dokumentacji i wykonaniem prototypu systemu.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek Zintegrowanego Systemu Rejestrowania
i Monitorowania Funkcji Życiowych Człowieka – systemu wykorzystywanego w powszechnej diagnostyce medycznej, pozwalającej objąć swoim zasięgiem szerokie grupy pacjentów. System będzie zawierał najnowsze rozwiązanie technologiczne w zakresie: systemu sensorów biomedycznych do pomiarów parametrów życiowych
i wybranych parametrów otoczenia, algorytmów do przetwarzania sygnałów biomedycznych z sensorów, systemu sygnałów ostrzegawczych i komunikatów dla pacjenta a także magazynowania, przesyłania i sortowania danych w Systemie Zintegrowanym.

Zastosowania systemu:

  • rehabilitacja osób po wypadkach, chorobach, w podeszłym wieku,
  • usługi telemedycyny,
  • monitoring pacjentów w szpitalach,
  • monitoring pensjonariuszy domów opieki i hospicjów.

W skali kraju projekt wpisuje się w strategie podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych w skali Europy i kraju produktów w branży wysokich technologii.

 

Kierownik Projektu:  Monika Topij-Jarząbkowska
telefon:  (22) 486 53 08
telefon:  695 204 323
e-mail:   monika.topij@pitradwar.com

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronach:
www.mrr.gov.pl
www.nauka.gov.pl
www.ncbir.pl
www.poig.gov.pl