Pit Radwar

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Bumar Elektronika S.A.

RADA  NADZORCZA
BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
z siedzibą w Warszawie

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: 

 PREZESA ZARZĄDU
drugiej kadencji

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 15.10.2012 roku do godziny 15:00 w siedzibie Spółki w godzinach 800 – 1500 w Kancelarii Ogólnej Spółki: 04-051, Warszawa, ul. Poligonowa 30, (Budynek nr 7).

 I. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego winni spełniać następujące wymagania warunkujące dopuszczenie do postępowania:

 1. mieć ukończone wyższe studia,
 2. posiadać co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych,
 3. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym prowadzi działalność,
 4. posiadać znajomość języka angielskiego,
 5. korzystać z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym orzeczeniem lub objęty toczącym się postępowaniem w sprawie o  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe,
 7. posiadać zdolność do czynności prawnych,
 8. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 9. posiadać  stan zdrowia umożliwiający pracę w zarządzie spółki,
 10. posiadać następujące cechy osobowościowe:
  a)        odporność na stres,
  b)        umiejętność kierowania dużą organizacją,
  c)        kreatywność,
  d)        samodzielność,
  e)        odpowiedzialność,
  f)          decyzyjność,
  g)        umiejętność budowania zespołu.

II. Zgłoszenie kandydata  winno zawierać:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae (CV),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenia kandydata o:
  -          posiadaniu co najmniej 10 letniego stażu pracy, w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych (można złożyć kserokopie świadectw pracy),
  -          znajomości języka angielskiego lub dokument potwierdzający,
  -          korzystaniu z pełni praw publicznych,
  -          nie skazaniu prawomocnym wyrokiem oraz nie toczeniu się wobec kandydata postępowania w sprawie o  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe,
  -          posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  -          posiadaniu lub deklarację o poddaniu się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”, określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) w terminie miesiąca od dnia objęcia stanowiska,
  -          posiadaniu orzeczenia lekarskiego  lub deklaracji o poddaniu się badaniu zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym  lub policyjnym (Dz.U. z 2002 roku, nr 150, poz. 1246),
  -          posiadaniu zaświadczenia lub deklaracji o poddaniu się procedurze uzyskania zaświadczenia zgodnie z art. 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 25 września 2002 roku w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz.U. z 2002 roku, nr 173, poz. 1415, z późn. zm.).
  -          wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
  -          złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 do 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171).

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagany staż pracy kandydata w kopiach poświadczonych przez siebie za zgodność z oryginałem, natomiast oryginały tych dokumentów powinny zostać przedstawione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W toku postępowania kandydat może przedstawić inne dodatkowe dokumenty.

IV. Zgłoszenie powinno zostać złożone w Kancelarii Ogólnej Spółki, Warszawa, ul. Poligonowa 30, pok. nr 15 lub 16 (Budynek nr 7) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

-          „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu” ,

Kandydaci mogą również przesłać zgłoszenie listownie na adres:

Bumar Elektronika S.A.
Rada Nadzorcza
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa
z dopiskiem jak wyżej.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, w tym również niekompletne, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16.10.2012 roku po godzinie 15:00.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie od dnia 18.10.2012 roku.

V. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:
-          wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
-          znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
-          znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
-          znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
-          znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
-          znajomość języka angielskiego,
-          ocena predyspozycji osobowościowych.

VI. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w terminie do 12.10.2012 r. do godz.15.00 w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Poligonowa 30, pok. nr 110 (Budynek 7). Spółka nie przesyła informacji.

VII. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

 VIII. Powołanie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Bumar Elektronika S.A. wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.

 IX. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bądź jego części bez wyłaniania kandydatów.