Pit Radwar

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumar Elektronika S.A.

 Zarząd Spółki Bumar Elektronika S.A., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumar Elektronika S.A., które odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 1030.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Bumar Elektronika S.A.

1)    W §1 skreślić dotychczasową treść

„1. Firma Spółki brzmi: Bumar Elektronika Spółka Akcyjna.

 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bumar Elektronika S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

nadać temu przepisowi nowe następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: PITRADWAR Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: PITRADWAR S.A.”

2)    W § 40 skreślić dotychczasową treść:

„Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane Zgromadzeniu przez Zarząd, powinny być opatrzone uzasadnieniem Zarządu i zaopiniowane, na piśmie przez Radę Nadzorczą. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.”

nadać temu przepisowi nowe następujące brzmienie:

„Sprawy kierowane uchwałą do Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, powinny być opatrzone uzasadnieniem Zarządu i zaopiniowane, przez Radę Nadzorczą. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.”.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

Zgodnie z art. 407 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 28.03.2014 r. do 07.04.2014 r. (biurowiec Zarządu I piętro, pokój 110), a odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone od 31.03.2014 r. w siedzibie Spółki (biurowiec Zarządu I piętro, pokój 110).

Zarząd Bumar Elektronika S.A., ze względów organizacyjnych, zwraca się z uprzejmą prośbą do akcjonariuszy o poinformowanie o zamiarze uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod nr tel. 22-540-23-19, fax 22-540-35-54.

 

Zarząd Bumar Elektronika S.A.