Pit Radwar

Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zarząd Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w sali szkoleniowo – konferencyjnej CNPEP RADWAR S.A. (Budynek A), przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie, w dniu 15 grudnia 2011 roku, o godzinie 13:00. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, rozpocznie się od godziny 12:30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia (Budynek nr 7, I piętro, pokój nr 112).

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki (Budynek nr 7, I piętro, pokój nr 112).

Zarząd Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A., ze względów organizacyjnych, zwraca się z uprzejmą prośbą do akcjonariuszy o poinformowanie o zamiarze uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod nr telefonu (22) 48-65-334.

ZARZĄD SPÓŁKI