Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Sprzedaż lub darowanie akcji

Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6, 7 i 8 Statutu Spółki rozporządzanie akcjami (zbycie w tym darowanie akcji, obciążanie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Zarządu, udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR.)

Ponieważ PIT-RADWAR S.A. posiada grunty rolne o powierzchni powyżej 2ha, zbycie akcji regulowane jest dodatkowo przepisami powyższej ustawy.

Prawa pierwokupu nie stosuje się w przypadku zbywania akcji PIT-RADWAR S.A. na rzecz osoby bliskiej.

Pod pojęciem „osoby bliskiej” należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.

Procedura zbycia/darowania akcji PIT-RADWAR S.A. wygląda następująco:

  • Akcjonariusz zamierzający zbyć (lub darować) swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy.
  • Zarząd podejmuje uchwałę w której wyraża lub nie zgodę na zbycie/darowanie akcji.
  • Akcjonariusz otrzymuje listownie informację o podjętej przez Zarząd decyzji w sprawie złożonego przez niego wniosku. Wraz z odpowiedzią przekazywane są następujące dokumenty:

1) Wzór umowy zbycia/darowania akcji.

2) Druk aktualizacji danych osobowych akcjonariusza, który wypełnia nabywca/obdarowany.

3) Wniosek o dokonanie zmian w księdze akcyjnej.

4) Wniosek o wystawienie nowego odcinka zbiorowego.

  • Umowę zbycia/darowania akcji należy sporządzić w 3 egzemplarzach (dla zbywcy/darczyńcy, nabywcy/obdarowanego i Spółki).
  • Zbywca/darczyńca zobowiązany jest do zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o treści umowy sprzedaży zawartej z nabywcą/obdarowanym.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
tel. (22) 661-72-72
e-mail: kontakt@kowr.gov.pl

  • Zgodnie z Art. 598. § 2. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póź. zm.) oraz z Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585), prawo pierwokupu akcji można wykonać w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy.
  • Wykonywanie prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa następuje poprzez złożenie przez nią stosownego oświadczenia woli. Wskutek ewentualnego skorzystania z prawa pierwokupu (złożenia oświadczenia woli) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
  • Po uzyskaniu odpowiedzi, w której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oświadczy iż nie skorzysta z prawa pierwokupu, umowa zbycia/darowania akcji staje się wiążąca.
  • Nowy właściciel akcji przekazuje do Spółki:

1) Kopię pisma z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie skorzystania lub nie z prawa pierwokupu akcji.

2) Jeden egzemplarz umowy zbycia/darowania akcji.

3) Wypełniony druk aktualizacji danych osobowych akcjonariusza, który wypełnia nabywca/obdarowany.

4) Wniosek o dokonanie zmian w księdze akcyjnej, w którym wnioskuje o wykreślenie dotychczasowego właściciela akcji i wpisanie siebie na jego miejsce.

5) Wypełniony wniosek o wystawienie nowego odcinka zbiorowego.

  • Po weryfikacji poprawności i kompletności przekazanych dokumentów dokonywane są odpowiednie zmiany w księdze akcyjnej Spółki.