Zakupy

Biuro Zakupów i Kooperacji, kompleksowo i w sposób transparentny realizuje procesy zakupowe w PIT-RADWAR S.A.

Proces zakupów opiera się na przejrzystych procedurach, pełnym poszanowaniu praw Dostawców i Wykonawców oraz ich równorzędnym traktowaniu.

Pracownicy Spółki, biorący udział w procesie zakupów zobowiązani są do zachowania bezstronności, niezależności, przestrzegania zasad zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przestrzegania zasad określonych w Kodeksie Etyki obowiązującym w Spółce:


Główne cele jakie realizuje Biuro Zakupów i Kooperacji:

  • Zapewnienie sprawnej realizacji zakupów usług, materiałów, części zamiennych i gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby PIT-RADWAR S.A. w terminach zgodnych z wewnętrznymi wymaganiami.
  • Optymalizacja kosztów zakupów usług, materiałów, części zamiennych i gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby PIT-RADWAR S.A.
  • Zapewnienie najwyższej jakości za oferowaną cenę dostarczanych usług, materiałów, części zamiennych i gotowych dóbr inwestycyjnych.
  • Zapewnienie pozytywnego wizerunku PIT-RADWAR S.A. wśród Dostawców i Wykonawców w rozumieniu gospodarczym .
  • Zapewnienie przejrzystości i jasnych kryteriów, w oparciu o które podejmowane są decyzje w procesie zakupów.
  • Dążenie do stałego doskonalenia procesu zakupów i poszerzania bazy Dostawców i Wykonawców.