Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Dywidenda

Wypłata dywidendy za 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 1.352.702,10 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote i 10/100) – w związku z powyższym dywidenda wynosi 0,03 zł (brutto) na jedną akcję. Proces wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r., zostanie rozpoczęty w dniu 29 sierpnia 2018 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana będzie, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, akcjonariuszom przysługuje dywidenda w wysokości 0,12 zł (brutto) na jedną akcję. Proces wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r., został rozpoczęty w dniu 7 sierpnia 2017 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana jest, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, akcjonariuszom przysługuje dywidenda w wysokości 0,07 zł (brutto) na jedną akcję.

Proces wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r., został rozpoczęty w dniu 25 sierpnia 2016 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana jest, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 3.682.953,54 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 54/100) a co za tym idzie akcjonariuszom przysługuje dywidenda w wysokości 0,09 zł (brutto) na jedną akcję.

Proces wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r., zostanie rozpoczęty w dniu 31 grudnia 2015 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana będzie, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2013 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumar Elektronika S.A. z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 14.731.814,16 zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście miliony złotych 16/100) a co za tym idzie akcjonariuszom przysługuje dywidenda w wysokości 0,39876 zł na jedną akcję.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana była, zgodnie z dyspozycją złożoną przez akcjonariusza, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym. Proces wypłaty dywidendy został rozpoczęty w dniu 7 lipca 2014 r.

Dywidenda wypłacona w 2014 r. (za rok obrotowy 2013) była pierwszą dywidendą wypłaconą akcjonariuszom PIT-RADWAR S.A., była to również pierwsza wypłata dywidendy dla posiadaczy akcji serii A PIT-RADWAR S.A. – uprzednio Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A.


Informacja w sprawie wypłaconej dywidendy, ówczesnym akcjonariuszom CNPEP „RADWAR S.A.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” SA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006, akcjonariuszom przysługiwała dywidenda w wysokości 0,60 zł (brutto) za jedną akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” SA z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007, akcjonariuszom przysługiwała dywidenda w wysokości 0,70 zł (brutto) za jedną akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” SA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008, akcjonariuszom przysługiwała dywidenda w wysokości 1,03 zł (brutto) za jedną akcję.


W przypadku pytań dotyczących dywidendy, prosimy o kontakt po adresem:

PIT-RADWAR S.A.
Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego,
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

lub

email: akcjonariusze@pitradwar.com


Podatek od dywidendy:

  • Zgodnie z art. 63 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 749) podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
  • Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 3 kwietnia 2012 r. poz. 361) od uzyskanych dochodów/przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
  • Zgodnie z art. 30a ust. 7 ww. Ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 niniejszej Ustawy tzn. dochodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wykazuje w zeznaniu rocznym.
  • Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. Ustawy, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na spółce wypłacającej dywidendę.