Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Odpisy z Księgi Akcyjnej

Mając na uwadze uprawnienia akcjonariuszy do przeglądania Księgi Akcyjnej PIT RADWAR S.A. oraz do żądania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia, zostały ustalone następujące koszty sporządzenia odpisu z Księgi Akcyjnej PIT-RADWAR S.A.:

  1. koszt odpisu z Księgi Akcyjnej PIT-RADWAR S.A. dla jednego akcjonariusza wynosi 2,29 zł (słownie: dwa złote, 29/100 gr) plus 23% VAT tj. 2,82 zł (słownie: dwa złote 82/100 gr),
  2. koszt odpisu z całej Księgi Akcyjnej PIT-RADWAR S.A. stanowi wielokrotność kosztu odpisu dla jednego akcjonariusza, o którym mowa w pkt 1 powyżej,  pomnożonego przez ilość akcjonariuszy. Warunkiem uzyskania żądanego odpisu bądź odpisów jest uprzednie uiszczenie opłaty w wysokości kosztu ich sporządzenia, przelewem na rachunek bankowy Spółki. Koszty wysyłki ponosi akcjonariusz wnioskujący o uzyskanie odpisu lub odpisów. Przetwarzane danych osobowych akcjonariuszy poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub odpisów z tej księgi innym akcjonariuszom, odbywa się na podstawie przesłanki określonej w artykule 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przepis ten stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W tym przypadku obowiązek udostępnienia do przeglądania lub sporządzenia odpisu z Księgi Akcyjnej PIT-RADWAR S.A. następuje na podstawie art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
  3. W przypadku wnioskowania przez akcjonariusza o odpis z Księgi Akcyjnej PIT-RADWAR S.A. zawierający informacje dotyczące jedynie wnioskodawcy opłata nie będzie pobierana.
  4. Odpis Księgi Akcyjnej PIT-RADWAR S.A. jest sporządzany i przekazywany w formie wydruku.