Ogłoszenie o przedłużeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 

Załącznik 
do uchwały Nr 28/VI/2024 Rady Nadzorczej 
PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2024 r.


OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Prezesa Zarządu 
spółki pod firmą PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w WarszawieRADA NADZORCZA
Spółki PIT-RADWAR S.A. z siedzibą Warszawi
e

działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu PIT-RADWAR S.A., (dalej „Spółka”), ogłasza przedłużenie terminu postępowania kwalifikacyjnego 

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.


1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
 2. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem znajomości przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących funkcjonowania i regulacji spółek/podmiotów z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa,
 3. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów), 
 6. korzystać z pełni praw publicznych,
 7. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu nie mogą:

 1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 5. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej, rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 6. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-5872, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

 1. posiadać doświadczenie w branży, w której działa Spółka,
 2. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego, w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
 3. posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych,
 4. posiadać predyspozycje do kierowania pracami Zarządu.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

 1. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem kwalifikacyjnym,
 2. list motywacyjny, 
 3. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
 7. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
 8. przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki PIT-RADWAR S.A., w Warszawie (04-051), adres: Poligonowa 30, Kancelaria Ogólna (parter), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PIT-RADWAR S.A. – nie otwierać". 

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze (z wyłączeniem dnia 31 maja 2024 r.), w godz. od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia 3 czerwca 2024 roku do godz. 10:00.  W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu 3 czerwca 2024 roku.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w uchwale i ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego a także sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej. 

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Warszawie (04-051), adres: Poligonowa 30. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki i prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 3. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5. przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki,
 6. znajomość zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
 7. wiedzę w zakresie branży zbrojeniowej.

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.  

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki w Warszawie (04-051), adres: ul. Poligonowa 30,  podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

 1. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki, 
 2. Statut Spółki, 
 3. sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

21. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, są:

 1. w dniach od 21 do 24 maja 2024 r. – Członek Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Miłosz, tel. 22 540 30 20, adres e-mail: jerzy.milosz@pitradwar.com
 2. w dniach od 27 maja do 3 czerwca 2024 r. -  Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Jan Bidziński, tel. 22 540 29 61, adres e-mail: jan.bidzinski@pitradwar.com

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 125), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata. 

25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.Najnowsze wiadomości
Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.