Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 540 22 77, 22 540 29 88
akcjonariusze@pitradwar.com

Dywidenda

Wypłata dywidendy za 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2022, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 0,22 zł brutto na jedną akcję. Wypłatę dywidendy wyznaczono w dwóch ratach tj. 

I rata - 28 lipca 2023 r., 

II rata - 31 sierpnia 2023 r. 

Zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku tzn. uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze PIT-RADWAR S.A., którzy do dnia 22 czerwca 2023 r., złożyli w siedzibie Spółki dokumenty zgodnie z procedurą tzw. „dematerializacji akcji” i zostali ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy.

Wypłata dywidendy została powierzona podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy PIT RADWAR S.A., tj. Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (Biuro Maklerskie PKO BP).

Dywidenda może być odebrana w gotówce przez akcjonariuszy w placówkach PKO Banku Polskiego lub wypłacona przelewem na wskazany rachunek bankowy - dyspozycję przelewu na rachunek bankowy akcjonariusze (o ile nie uczynili tego dotychczas) mogą podać w każdej placówce PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Biura Maklerskiego. https://www.bm.pkobp.pl/placowki/


Wypłata dywidendy za 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 0,50 zł brutto na jedną akcję. Wypłatę dywidendy wyznaczono w II ratach tj. 

I rata - 29 lipca 2022 r., 

II rata - 26 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku tzn. uprawnionymi do wypłaty dywidendy są Akcjonariusze, którzy do dnia 28 czerwca 2022 r., złożyli w siedzibie Spółki dokumenty zgodnie z procedurą tzw. „dematerializacji akcji” i zostali ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy.

Wypłata dywidendy została powierzona podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy PIT RADWAR S.A., tj. Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (Biuro Maklerskie PKO BP).

Dywidenda może być odebrana w gotówce przez akcjonariuszy w placówkach PKO Banku Polskiego lub wypłacona przelewem na wskazany rachunek bankowy - dyspozycję przelewu na rachunek bankowy akcjonariusze mogą podać w każdej placówce PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Biura Maklerskiego https://www.bm.pkobp.pl/placowki/

Akcjonariusze, którzy złożą do dnia poprzedzającego dzień wypłaty w placówce PKO Banku Polskiego lub Punktach Obsługi Biura Maklerskiego PKO BP dyspozycję przelewu, otrzymają dywidendę na wskazany rachunek bankowy.


Wypłata dywidendy za 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 0,283804451688806 zł brutto na jedną akcję. Wypłatę dywidendy wyznaczono w II ratach tj. I rata w terminie do 30 lipca 2021 r., II rata w terminie do 30 września 2021 r. Zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. 

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana będzie, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze) brutto na jedną akcję. Wypłatę dywidendy wyznaczono w II ratach tj. I rata w terminie do 17 lipca 2020 r., II rata w terminie do 17 sierpnia 2020 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana będzie, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 3.607.205,60 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedem tysięcy dwieście pięć złotych i 60/100),tj. 8 (słownie: osiem) groszy brutto na jedną akcję. Wypłatę dywidendy wskazano na dzień 27 czerwca 2019 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana będzie, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 1.352.702,10 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote i 10/100) – w związku z powyższym dywidenda wynosi 0,03 zł (brutto) na jedną akcję. Proces wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r., zostanie rozpoczęty w dniu 29 sierpnia 2018 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana będzie, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, akcjonariuszom przysługuje dywidenda w wysokości 0,12 zł (brutto) na jedną akcję. Proces wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r., został rozpoczęty w dniu 7 sierpnia 2017 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana jest, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, akcjonariuszom przysługuje dywidenda w wysokości 0,07 zł (brutto) na jedną akcję.

Proces wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r., został rozpoczęty w dniu 25 sierpnia 2016 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana jest, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 3.682.953,54 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 54/100) a co za tym idzie akcjonariuszom przysługuje dywidenda w wysokości 0,09 zł (brutto) na jedną akcję.

Proces wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r., zostanie rozpoczęty w dniu 31 grudnia 2015 r.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana będzie, zgodnie ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.


Wypłata dywidendy za 2013 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumar Elektronika S.A. z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 14.731.814,16 zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście miliony złotych 16/100) a co za tym idzie akcjonariuszom przysługuje dywidenda w wysokości 0,39876 zł na jedną akcję.

Wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy realizowana była, zgodnie z dyspozycją złożoną przez akcjonariusza, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym. Proces wypłaty dywidendy został rozpoczęty w dniu 7 lipca 2014 r.

Dywidenda wypłacona w 2014 r. (za rok obrotowy 2013) była pierwszą dywidendą wypłaconą akcjonariuszom PIT-RADWAR S.A., była to również pierwsza wypłata dywidendy dla posiadaczy akcji serii A PIT-RADWAR S.A. – uprzednio Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A.


Informacja w sprawie wypłaconej dywidendy, ówczesnym akcjonariuszom CNPEP „RADWAR S.A.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” SA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006, akcjonariuszom przysługiwała dywidenda w wysokości 0,60 zł (brutto) za jedną akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” SA z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007, akcjonariuszom przysługiwała dywidenda w wysokości 0,70 zł (brutto) za jedną akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” SA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008, akcjonariuszom przysługiwała dywidenda w wysokości 1,03 zł (brutto) za jedną akcję.


W przypadku pytań dotyczących dywidendy, prosimy o kontakt po adresem:

PIT-RADWAR S.A.
Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego,
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

lub

email: akcjonariusze@pitradwar.com


Podatek od dywidendy:

  • Zgodnie z art. 63 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 749) podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
  • Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 3 kwietnia 2012 r. poz. 361) od uzyskanych dochodów/przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
  • Zgodnie z art. 30a ust. 7 ww. Ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 niniejszej Ustawy tzn. dochodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wykazuje w zeznaniu rocznym.
  • Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. Ustawy, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na spółce wypłacającej dywidendę.

Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.