Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 540 22 77, 22 540 29 88
akcjonariusze@pitradwar.com

Dematerializacja akcji

UWAGA!

Od dnia 22 marca 2021 r., odcinki zbiorowe akcji, w ramach procesu dematerializacji akcji, będą przyjmowane w lokalizacjach Spółki PIT-RADWAR S.A. (ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa lub ul. Hallera 233A, 80-502 Gdańsk lub ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław),  wyłącznie we wtorki w godzinach 10:00 – 14:00.

Możliwe jest przesłanie dokumentów (odcinków zbiorowych akcji wraz z „Oświadczeniem Akcjonariusza”) pocztą kurierską bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany powyżej adres w Warszawie z dopiskiem „Biuro Zarządu”.

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią COVID-19  prosimy Akcjonariuszy o rozwagę w planowaniu wizyty w Spółce.

Kontakt do pracowników wyznaczonych do odbioru i pokwitowania złożenia odcinków zbiorowych akcji w lokalizacjach Spółki:

  • w Warszawie: tel. 22 540 22 77, 22 540 29 88,
  • we Wrocławiu: tel. 71 341 58 69 wew. 222 lub 821,
  • w Gdańsku: tel. 58 343 08 82 wew. 221.

WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji zwykłych imiennych, serii A, B, C, D, E, F, G i H, wystawionych pod firmą PIT-RADWAR Spółka Akcyjna lub Bumar Elektronika Spółka Akcyjna lub Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa lub
w lokalizacjach Spółki: ul. Hallera 233A, 80-502 Gdańsk lub ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 14.00, w terminie do 15 lutego 2021 r. (z wyłączeniem dnia 24 grudnia 2020 r.).
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Z dniem 1 marca 2021 r. status akcjonariusza Spółki potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów akcji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pitradwar.com/dla-akcjonariuszy

***

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji zwykłych imiennych, serii A, B, C, D, E, F, G i H, wystawionych pod firmą PIT-RADWAR Spółka Akcyjna lub Bumar Elektronika Spółka Akcyjna lub Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa lub w lokalizacjach Spółki: ul. Hallera 233A, 80-502 Gdańsk lub ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 14.00, w terminie do 15 lutego 2021 r. (z wyłączeniem dnia 24 grudnia 2020 r.).  
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Z dniem 1 marca 2021 r. status akcjonariusza Spółki potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów akcji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pitradwar.com/dla-akcjonariuszy

***

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji zwykłych imiennych, serii A, B, C, D, E, F, G i H, wystawionych pod firmą PIT-RADWAR Spółka Akcyjna lub Bumar Elektronika Spółka Akcyjna lub Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa lub w lokalizacjach Spółki: ul. Hallera 233A, 80-502 Gdańsk lub ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 14.00, w terminie do 15 lutego 2021 r. (z wyłączeniem dnia 24 grudnia 2020 r.).  
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Z dniem 1 marca 2021 r. status akcjonariusza Spółki potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów akcji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pitradwar.com/dla-akcjonariuszy

***

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji zwykłych imiennych, serii A, B, C, D, E, F, G i H, wystawionych pod firmą PIT-RADWAR Spółka Akcyjna lub Bumar Elektronika Spółka Akcyjna lub Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa lub w lokalizacjach Spółki: ul. Hallera 233A, 80-502 Gdańsk lub ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 14:00, w terminie do 15 lutego 2021 r. (z wyłączeniem dnia 24 grudnia 2020 r.).  
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Z dniem 1 marca 2021 r. status akcjonariusza Spółki potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów akcji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pitradwar.com/dla-akcjonariuszy.

***

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji zwykłych imiennych, serii A, B, C, D, E, F, G i H, wystawionych pod firmą PIT-RADWAR Spółka Akcyjna lub Bumar Elektronika Spółka Akcyjna lub Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa lub w lokalizacjach Spółki: ul. Hallera 233A, 80-502 Gdańsk lub ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 14.00, w terminie do 15 lutego 2021 r. (z wyłączeniem dnia 24 grudnia 2020 r.).  
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Z dniem 1 marca 2021 r. status akcjonariusza Spółki potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów akcji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pitradwar.com/dla-akcjonariuszy.

***

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Informujemy Akcjonariuszy PIT-RADWAR S.A. o rozpoczęciu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, która oznacza zastąpienie dotychczasowego dokumentu akcji w formie papierowej zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny.

Powyższy obowiązek wynika z zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.)

Począwszy od dnia 1 października 2020 r., prosimy wszystkich Akcjonariuszy o zwrot posiadanych odcinków zbiorowych akcji pod firmą PIT-RADWAR Spółka Akcyjna lub Bumar Elektronika Spółka Akcyjna lub Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna.

Księga Akcyjna prowadzona przez PIT-RADWAR S.A., z dniem 1 marca 2021 r. zostanie zastąpiona przez rejestr akcjonariuszy prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO BP, które zostało wskazane przez Walne Zgromadzenie, i z którym PIT-RADWAR S.A. podpisał stosowną umowę.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, natomiast z chwilą wpisania danych osobowych do rejestru akcjonariuszy, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego będzie pełniło funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie ich złożenia.

Akcjonariusze są proszeni o składanie dokumentów akcji wraz z wypełnienionym formularzem „OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA” przygotowanym przez Biuro Maklerskie PKO BP dla celów prowadzenia rejestru –  formularz poniżej. Prosimy również o posiadanie ze sobą dokumentu tożsamości.

Informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 na terenie Spółki obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zasady dystansu społecznego. Prosimy o stosowanie się do poleceń służby ochrony oraz pracowników PIT-RADWAR S.A. w tym zakresie.

Stosowne wezwania (będzie ich pięć) ukażą się na stronie internetowej Spółki, tj. www.pitradwar.com w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pierwsze wezwanie ukaże się do dnia 30 września 2020 r. Cztery kolejne wezwania ukażą się w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.

Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do Biura Maklerskiego PKO BP prowadzącego rejestr.

W dniu 1 marca 2021 r. wszystkie dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją ważność, a prawa przynależne akcjonariuszom Spółki będą posiadały tylko osoby ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy.

Oznacza to, że tylko Akcjonariusze ujawnieni w Rejestrze będą mieli prawo do:

  • poboru ewentualnej dywidendy,
  • udziału w walnym zgromadzeniu i uzyskiwaniu informacji,
  • sprzedaży bądź darowania akcji.

Po 1 marca 2021 r. akcje PIT-RADWAR nie będą dokumentem potwierdzającym status Akcjonariusza, tylko dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy.

Akcjonariusz, który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 1 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Przez 5 kolejnych lat tj. do 1 marca 2026 r. Spółka będzie przyjmować dokumenty akcji i aktualizować zapisy w rejestrze.

Będziemy informować Państwa o kolejnych krokach w przedmiocie dematerializacji akcji i zbierania odcinków zbiorowych akcji.

W przypadku pytań, służymy pomocą pod numerem telefonu: 22 540 22 77, 22 540 29 88.   

Pytania można kierować również na adres email: akcjonariusze@pitradwar.comZamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.