Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 31 ust.1 pkt 1 i 3 Statutu Spółki zwołuje, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.


Porządek obrad:


  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PIT-RADWAR S.A.,

Proponowane zmiany Statutu:

1)    w § 16 ust. 2 o dotychczasowej treści:


„2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”.

skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje się wyrazy:

„wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy”.

2)    w § 18 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„1. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 19 ust.1.”.

przecinek po wyrazach „powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza” zastępuje się kropką, po której dodaje się wyrazy „Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje” i dalej treść jak dotychczas.

3)    w § 22 ust. 2 pkt 9 o dotychczasowej treści:

„9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,”

wyrazy „łącznie za świadczone usługi” zastępuje się wyrazami „za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem” i dalej treść jak dotychczas.

4)    § 24 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2.  Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.”.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

5)    w § 24 ust. 7 pkt 7 lit. c) o dotychczasowej treści:

„c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),”

po wyrazie „studia” dodaje się wyraz „podyplomowe”.

6)    w § 44 pkt 5) o dotychczasowej treści:

„5) co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”.

wyrazy „co najmniej raz do roku” zastępuje się sformułowaniem „wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy”.

7)    w § 441:

a)    w ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.”.

po wyrazach „w trybie przetargu” dodaje się wyrazy „lub aukcji” oraz wyrazy „wartość zbywanego składnika” zastępuje się wyrazami „wartość rynkowa zbywanego składnika”;

b)    w ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

po wyrazach „Ogłoszenie o przetargu” dodaje się wyrazy „lub aukcji” oraz skreśla się wyrazy „w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej”;

c)    w ust. 2, 4-7, 10-12 każde wystąpienie wyrazu „przetarg” zastępuje się wyrazami „przetarg lub aukcja”,

6)    podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

7)    podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97,

8)    zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 16 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 12 grudnia 2019 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).                                                                                             Zarząd PIT-RADWAR S.A.