Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 31 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Warszawie i w Kobyłce poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej,
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 14 września 2020 r. do 16 września 2020 r. (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 10 września 2020 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

                                                                                                Zarząd PIT-RADWAR S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 Ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2020 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B), Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2019;
 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PIT RADWAR S.A. za rok obrotowy 2019;
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019;
 8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;
 9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej PIT –RADWAR S.A. z oceny Sprawozdania finansowego PIT–RADWAR S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., Sprawozdania Zarządu z działalności PIT–RADWAR S.A. za 2019 rok oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019”;
 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie „Opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. za 2019 rok z wydatków: reprezentacyjnych, usług prawnych, usług marketingowych, usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem”;
 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. z działalności grupy kapitałowej PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2019;
 13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2019;
 14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PIT RADWAR za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PIT RADWAR za 2019 rok”;
 15. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia 16 czerwca 2020 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44).
Odpisy dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 Ksh, będą wyłożone do wglądu od dnia 2 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki (budynek Nr 2, pok. 2.44).

                                                                                        Zarząd PIT-RADWAR S.A.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.28). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki,
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 27 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 26 maja 2020 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

                                                                                          Zarząd PIT-RADWAR S.A.


Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.