Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


​Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 31 ust.1 pkt 1 i 3 Statutu Spółki zwołuje, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9.30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Opinii Zarządu PIT-RADWAR” S.A. z dnia 6 sierpnia 2019 r. uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii „H” oraz przedstawiającej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji i jej wartość,
 6. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii „H”,
 7. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.750.430,00 zł, poprzez emisję nowych akcji serii „H”,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PIT-RADWAR S.A.,
  Proponowane zmiany:

  Dotychczasowa treść § 6:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 450 900 700 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy siedemset złotych)”.

  Proponowana zmiana § 6:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459.651.130,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych, 00/100)”.

  Dotychczasowa treść § 8 ust.1:
  „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 45 090 070 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda”.

  Proponowana zmiana § 8 ust.1:
  „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 45 965 113 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzynaście) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda”.

  W § 8 ust. 2, dopisać pkt 8, o następującej treści:
  8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043.

  W § 8 ust. 3, dopisać pkt 8, o następującej treści:
  „8) serii H o numerach od H 000 000 001 do nr H 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.”.
 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97, z pominięciem trybu przetargu,
 10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 17 września 2019 r. do 19 września 2019 r. (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 12 września 2019 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zarząd PIT-RADWAR S.A.