Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 31 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie hipoteki umownej łącznej z drugiego na pierwsze miejsce, ustanowionej na rzecz Banku Pekao S.A.,
  6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Warszawie i Kobyłce, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej na rzecz BGK,
  7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie hipoteki umownej łącznej na pierwszym miejscu na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz na budynkach na nich posadowionych w Kobyłce, ustanowionej na rzecz BGK,
  8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 24 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r. (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 20 lutego 2020 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

                                                                                             Zarząd PIT-RADWAR S.A.