Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 540 22 77, 22 540 29 88, 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

OGŁOSZENIA

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz koniecznością uzupełnienia porządku obrad i tym samym korekty ogłoszenia, które w dniu 31 maja 2022 roku zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 104/2022 (6503), poz. 29187, postanawia:

1) zmienić treść pkt 7) porządku obrad, który otrzymuje następujące brzmienie: „7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz podziału zysku z lat ubiegłych;”

2) zmienić treść pkt 12) porządku obrad, który otrzymuje następujące brzmienie: „12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2021 oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz podziału zysku z lat ubiegłych;”

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.

***

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 Ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.28), Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PIT RADWAR S.A. za rok obrotowy 2021;
 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2021;
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021;
 8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
 9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej                        PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2021;
 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2021;
 12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2021 oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021;
 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. za 2021 rok o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 14. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział 

w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 27 czerwca 2022 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44).

Odpisy dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 Ksh, będą wyłożone do wglądu od dnia 10 czerwca 2022 r. w siedzibie Spółki (budynek Nr 2, pok. 2.44).

                                                                                                   Zarząd PIT-RADWAR S.A.

 

Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.