Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 540 22 77, 22 540 29 88
akcjonariusze@pitradwar.com

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 Ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.28), Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PIT RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022;
 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022;
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022;
 8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022;
 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2022;
 12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022 oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022;
 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. za 2022 rok o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 14. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 19 czerwca 2023 r. do dnia 21 czerwca 2023 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44). 

Odpisy dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 Ksh, są dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki (budynek Nr 2, pok. 2.44) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

                                                                                                     Zarząd PIT-RADWAR S.A.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23A). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 135.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 24.04.2023 r. do 26.04.2023 r. w godz. 8.00 – 16.00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 lutego 2023 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23A).
Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce sp. z o.o. i jej następców prawnych;
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością na rzecz PIT RADWAR S.A.  i jej następców prawnych;
 7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 7.02.2023 r. do 9.02.2023 r. w godz. 8:00 – 16:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz koniecznością uzupełnienia porządku obrad i tym samym korekty ogłoszenia, które w dniu 15 listopada 2022 r. zostało opublikowane w MSiG 220/2022 (6619), poz. 58422, postanawia:

 1. zmienić treść pkt 6) porządku obrad, który otrzymuje następujące brzmienie: „6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych;”
 2. dotychczasowy pkt 6) porządku obrad oznaczyć jako pkt 7).

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z HICRON sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Umowy na wdrożenie i wsparcie utrzymaniowe Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem opartego na SAP S/4HANA;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 7.12.2022 r. do 9.12.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h. odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 5.12.2022 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na określenie wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników AUTOSAN sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa na rzecz HSW S.A.;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 25.11.2022 r. do 29.11.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h. odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 22.11.2022 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).


Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.