Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 540 22 77, 22 540 29 88
akcjonariusze@pitradwar.com

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 Ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23C). Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PIT RADWAR S.A. za rok obrotowy 2023;
 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2023;
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023;
 8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
 9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2023;
 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2023;
 12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2023 oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023;
 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. za 2023 rok o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 14. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. 8:00 – 16:00 (ul. Poligonowa 30 w Warszawie, budynek Nr 2, pok. 2.44). 

                                                                                    Zarząd PIT-RADWAR S.A.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2024 r. na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23C). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PIT-RADWAR S.A.;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

 • w § 16 po ust. 2 o następującej treści:

„2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.” 

dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.”

 • do § 17 ust. 2 o następującej treści:

„1. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.” 

dodaje się zdanie drugie o następującej treści:

„Kadencję liczy się w pełnych latach obrotowych.”

 • § 18 ust. 5 o dotychczasowej treści:

„5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” 

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie, z zastrzeżeniem art. 369 § 51 i § 52 Kodeksu Spółek Handlowych. W każdym przypadku rezygnacja przedkładana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi 

–  Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

 • w § 21 po ust. 1 o następującej treści:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

dodać ust. 11 o następującej treści:

„11. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza może:

1) badać wszystkie dokumenty Spółki;

2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki;

3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, dotyczy to także spółek zależnych oraz powiązanych.”

 • § 22 ust. 1 pkt 1 o dotychczasowej treści:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,”

otrzymuje następujące brzmienie:

 „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,”

 • w § 22 ust. 1 po pkt 13) o następującej treści:

„13) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii.”

dodaje się pkt 14) o następującym brzmieniu:

„14) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z wymogami art. 382 § 31 Kodeksu Spółek Handlowych.”

 • w § 22 ust. 2 po pkt 11) o następującej treści:

„11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.”

dodaje się pkt 12) o następującej treści:

„12) wybór zgodnie z art. 3821 Kodeksu Spółek Handlowych i nadzór nad działalnością niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem, a także ustalenie ich wynagrodzenia.”

 • po § 22 dodaje się § 221 o następującej treści:

„1. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały może powołać wybranego przez siebie doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Rolą doradcy jest analiza, sporządzanie opinii, zbadanie konkretnego obszaru działalności Spółki, który zostanie mu wskazany przez Radę Nadzorczą.

2. Koszty doradcy Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. 

3. Spółka we współpracy z Radą Nadzorczą zapewni doradcy Rady Nadzorczej dostęp do wszelkich informacji. 

4. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

5. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować, iż wyniki pracy doradcy Rady Nadzorczej będą udostępnione akcjonariuszom, chyba, że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub podmiotom od niej zależnym lub powiązanym.”

 • § 23 o dotychczasowej treści:

„1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 3 pkt 7.

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 181, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji nadzorczych.

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.”

 • § 24 ust. 1 zdanie pierwsze o następującej treści:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 10 (słownie: dziesięciu) członków.”

w § 24 ust. 5 po zdaniu pierwszym o następującej treści:

„5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.”

dodaje się zdanie drugie o następującej treści:

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

 • § 24 ust. 12 o dotychczasowej treści:

„12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej, a także Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. do czasu, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest akcjonariuszem Spółki i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.”

 • § 25 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 (słownie: dwóch) kandydatów do Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 3 (słownie: trzech) kandydatów do Rady Nadzorczej.”

 • § 27 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący, określając termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania metody bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile w takim trybie odbywa się posiedzenie.”

 • uchyla się § 28 ust. 2 o następującej treści:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.” 

 • § 30 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.” 

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.”

 • § 30 ust. 2 zdanie drugie o następującej treści:

„2. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.” 

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub elektronicznie.” 

 • § 39 ust. 1 pkt 1) o dotychczasowej treści:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, dotyczy to również skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,”

 • w § 39 ust. 2 po pkt 3) o następującej treści:

„3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 181.”

dodać pkt 4) o następującej treści:

„4) określenie maksymalnego wynagrodzenia wypłacanego doradcom Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego, z zastrzeżeniem, że kwota wskazana w tej uchwale jest stała w każdym roku obrotowym i nie wymaga corocznej uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba, że interes Spółki przemawia za jej zwiększeniem.”

 • w § 42 po ust. 2 o następującej treści:

„2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczynał się od dnia rejestracji Spółki i skończył się 31 grudnia 2008 roku.”

dodać ust. 3 o następującej treści:

„3. Do Spółki nie stosuje się art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach uregulowanych w Statucie.”

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 4 czerwca 2024 r. do 6 czerwca 2024 r. w godz. 8:00 – 16:00 (ul. Poligonowa 30 w Warszawie, budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

                                                                                               Zarząd PIT-RADWAR S.A.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie budżetu przeznaczonego na nabycie składnika aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych;
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomościach położonych w Warszawie i w Kobyłce;
 7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 06.12.2023 r. do 08.12.2023 r. w godz. 8.00 – 16.00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).


DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poligonowa 30, 04 051 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się PIT-RADWAR z Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 Spółką Akcyjną z siedzibą w Czernicy, adres: ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”), na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r.  Połączenie nastąpi w trybie art. 492§1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmującej, w terminie od 10 października 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR uchwały połączeniowej, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie, przy ulicy Poligonowej 30, 04-051 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505§1 k.s.h.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h., zgodnie z art. 403 k.s.h. i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2023 o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy z 25 kwietnia 2023 r., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały;
 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji I z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie zmian Statutu Spółki;
 7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44).


PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poligonowa 30, 04 051 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się PIT-RADWAR z Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 Spółką Akcyjną z siedzibą w Czernicy, adres: ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”), na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r.  Połączenie nastąpi w trybie art. 492§1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmującej, w terminie od 10 października 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR uchwały połączeniowej, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie, przy ulicy Poligonowej 30, 04-051 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505§1 k.s.h.


DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”) po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się PIT-RADWAR z Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 Spółką Akcyjną z siedzibą w Czernicy, adres: ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”) na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r. Połączenie nastąpi w trybie art. 492§1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od 28 lipca 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR uchwały połączeniowej będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie, przy ulicy Poligonowej 30, 04-051 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505§1 k.s.h.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PIT-RADWAR za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PIT-RADWAR za rok obrotowy 2022.;

7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PIT-RADWAR za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz Sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PIT-RADWAR za rok obrotowy 2022;

8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 23.08.2023 r. do 25.08.2023 r. w godz. 8:00 – 15:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).


PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się PIT-RADWAR z Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 Spółką Akcyjną z siedzibą w Czernicy, adres: ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”), na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r.  Połączenie nastąpi w trybie art. 492§1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmującej, w terminie od 28 lipca 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR uchwały połączeniowej, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie, przy ulicy Poligonowej 30, 04-051 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505§1 k.s.h.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h., zgodnie z art. 403 k.s.h. i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2023 o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy z 25 kwietnia 2023 r., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały;
 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji I z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie zmian Statutu Spółki;
 7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 29 sierpnia 2023 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44).

Poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu Spółki w związku z planowanym połączeniem:

I. Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 1 Statutu, tj.:

 „Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z);

2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);

3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z);

4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);

5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);

6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);

7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);

8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z);

9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z);

10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z);

11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);

12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);

13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);

14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);

15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);

16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z);

17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);

18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);

19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);

20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);

21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);

22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);

23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);

24 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);

25 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);

26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (46.51.Z);

27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);

28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);

29) Pozostałe drukowanie (18.12.Z);

30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);

31) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);

32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z);

33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);

34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);

36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);

37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z);

39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);

40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);

41) Produkcja narzędzi (25.73.Z);

42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z);

43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z);

44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z);

45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);

46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z);

47) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z);

48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);

49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);

50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z);

51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z);

52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z);

53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z);

54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);

55) Działalność bibliotek (91.01.A);

56) Działalność archiwów (91.01.B);

57) Wydawanie książek (58.11.Z);

58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);

62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);

63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);

64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z);

65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);

66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);

67) Transport drogowy towarów (49.41.Z);

68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);

69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);

71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);

72) Działalność szpitali (86.10.Z);

73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);

74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);

75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z);

76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);

77) Działalność paramedyczna (86.90.D);

78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z);

79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);

80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E);

81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)”;

i nadanie § 5 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z);

2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);

3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z);

4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);

5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);

6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);

7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);

8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z);

9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z);

10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z);

11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);

12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);

13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);

14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);

15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);

16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z);

17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);

18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);

19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);

20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);

21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);

22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);

23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);

24) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);

25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);

26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (46.51.Z);

27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);

28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);

29) Pozostałe drukowanie (18.12.Z);

30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);

31) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);

32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z);

33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);

34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);

36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);

37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z);

39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);

40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);

41) Produkcja narzędzi (25.73.Z);

42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z);

43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z);

44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z);

45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);

46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z);

47) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z);

48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);

49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);

50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z);

51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z);

52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z);

53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z);

54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);

55) Działalność bibliotek (91.01.A);

56) Działalność archiwów (91.01.B);

57) Wydawanie książek (58.11.Z);

58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);

62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);

63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);

64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z);

65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);

66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);

67) Transport drogowy towarów (49.41.Z);

68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);

69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);

71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);

72) Działalność szpitali (86.10.Z);

73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);

74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);

75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z);

76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);

77) Działalność paramedyczna (86.90.D);

78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z);

79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);

80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E);

81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);

82) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);

83) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);

84) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);

85) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z);

86) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z);

87) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z);

88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z);

89) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z);

90) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);

91) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);

92) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);

93) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);

94) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);

95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z);

96) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);

97) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

98) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);

99) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);

100) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);

101) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);

102) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

103) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);

104) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);

105) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);

106) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

107) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

108) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);

109) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nieskwalifikowana (PKD 93.29.Z);

110) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z);

111) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z); 

112) Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).”;

II. Uchylenie obecnego brzmienia § 5 ust. 2 Statutu, tj.:

„Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.”;

i nadanie § 5 ust. 2 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji, modernizacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego, a także jego promocja i obrót.”;

III. Dodanie nowego § 5 ust. 21 Statutu o następującym brzmieniu:

„Do czasu gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.2305), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody  Ministra Obrony Narodowej.”;

IV. Uchylenie obecnego brzmienia § 6 Statutu, tj.:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459 651 130 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych).”;

i nadanie § 6 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 472 598 840,00 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych).”;

V. Uchylenie obecnego brzmienia § 8 ust. 1-4 Statutu, tj.: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 45 965 113 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzynaście) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje:

1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000,

2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029,

3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677,

4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571,

5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534,

6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142,

7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117,

8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043

3. W dniu emisji akcji, akcje imienne:

1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa,

2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia,

3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o.,

4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o.,

5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,

6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,

7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,

8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

4. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód, czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.”

i nadanie § 8 ust. 1-3 Statutu nowego, następującego brzmienia:

 „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 47 259 884 (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 

2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje: 

1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000, 

2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029, 

3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677, 

4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571, 

5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534, 

6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142, 

7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117, 

8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043,

9) serii I imienne o numerach od nr I 000 000 001 do nr I 001 294 771. 

3. W dniu emisji akcji, akcje imienne: 

1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa,

2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia,

3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 

4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 

5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 

6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 

7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 

8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.;

9) serii I o numerach od I 000 000 001 do I 001 294 771 zostały przyznane akcjonariuszom spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S. A. z siedzibą w Czernicy w związku z jej połączeniem ze Spółką w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.”;


VI. Uchylenie obecnego brzmienia § 10a ust. 1 Statutu, tj.:

„Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”

i nadanie § 10a ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Akcjonariuszom i Ministrowi Obrony Narodowej przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”;

VII. Dodanie nowego § 10a ust. 4 Statutu o następującym brzmieniu:

„W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.”;. 

VIII. Dodanie nowego § 10b Statutu o następującym brzmieniu:

„1. Pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej wymaga dokonanie czynności prawnej mającej na celu:

1) rozwiązanie lub likwidację Spółki;

2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę;

3) zmianę przedmiotu lub celu działalności Spółki;

4) zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę akcjami / udziałami w Spółce lub innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

5) zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki, 

 – jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Opinia, o której mowa w § 10b ust. 1 Statutu powinna być wydana nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”;

IX. Uchylenie obecnego brzmienia § 16 ust. 1 Statutu, tj.:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu.”

i nadanie § 16 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc o daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”;

X. Uchylenie obecnego brzmienia § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu, tj.:

„5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust.6, a następnie ich opiniowanie;”

i nadania § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu nowego, następującego brzmienia:

„5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, a następnie ich opiniowanie; opiniowanie wieloletnich strategicznych planów Spółki następuje po przedłożeniu tych planów przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej;”;

XI. Uchylenie obecnego brzmienia § 33 ust. 3 Statutu, tj.:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”;

i nadanie § 33 ust. 3 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Jeżeli żądanie to zostanie złożone Zarządowi na mniej niż 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”;

XII. Dodanie nowego § 39 ust. 8 Statutu o następującym brzmieniu:

„Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w § 10b ust. 1 Statutu, wymaga pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.”;

XIII. Uchylenia obecnego brzmienia § 44 pkt 4) Statutu, tj.: 

„4) przekazywać akcjonariuszowi: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”

i nadanie § 44 pkt 4 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„4) przekazywać akcjonariuszom: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbowi Państwa dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”;

XIV. Dodanie nowego § 44 pkt 41) Statutu o następującym brzmieniu: 

41) przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”;

XV. Uchylenie obecnego brzmienia § 46 ust. 1 Statutu, tj.: 

„Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.”;

i nadanie § 46 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbu Państwa”.

XVI. Uchylenie obecnego brzmienie § 46 ust. 3 Statutu, tj.: 

„Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”;

i nadanie § 46 ust. 3 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Zarząd zobowiązany jest do przesłania Ministrowi Obrony Narodowej oraz akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”.OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 Ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.28), Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PIT RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022;
 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022;
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022;
 8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022;
 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2022;
 12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności PIT–RADWAR S.A. za rok obrotowy 2022 oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022;
 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu PIT-RADWAR S.A. za 2022 rok o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 14. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 19 czerwca 2023 r. do dnia 21 czerwca 2023 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44). 

Odpisy dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 Ksh, są dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki (budynek Nr 2, pok. 2.44) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

                                                                                                     Zarząd PIT-RADWAR S.A.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23A). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 135.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 24.04.2023 r. do 26.04.2023 r. w godz. 8.00 – 16.00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 lutego 2023 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23A).
Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce sp. z o.o. i jej następców prawnych;
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością na rzecz PIT RADWAR S.A.  i jej następców prawnych;
 7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 7.02.2023 r. do 9.02.2023 r. w godz. 8:00 – 16:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz koniecznością uzupełnienia porządku obrad i tym samym korekty ogłoszenia, które w dniu 15 listopada 2022 r. zostało opublikowane w MSiG 220/2022 (6619), poz. 58422, postanawia:

 1. zmienić treść pkt 6) porządku obrad, który otrzymuje następujące brzmienie: „6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych;”
 2. dotychczasowy pkt 6) porządku obrad oznaczyć jako pkt 7).

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z HICRON sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Umowy na wdrożenie i wsparcie utrzymaniowe Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem opartego na SAP S/4HANA;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 7.12.2022 r. do 9.12.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h. odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 5.12.2022 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na określenie wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników AUTOSAN sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa na rzecz HSW S.A.;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 25.11.2022 r. do 29.11.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h. odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 22.11.2022 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).


Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.