Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Informacje dla Spadkobierców

Następcy prawni (spadkobiercy) akcjonariusza PIT-RADWAR S.A. w celu przeniesienia prawa własności do akcji powinni przedstawić prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Akcjonariuszu lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

  • W przypadku, gdy spadek nabywa kilku spadkobierców i nie chcą oni nabyć akcji na współwłasność – powinni przedstawić dokument działu spadku (prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale akcji).
  • W przypadku, gdy spadek nabywa kilku spadkobierców i chcą oni nabyć akcje na współwłasność – powinni przedstawić prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Akcjonariuszu lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
  • Jeżeli spadkobiercą lub jednym ze spadkobierców jest małoletni należy przedstawić:
  1. oświadczenie przedstawiciela ustawowego (kuratora), że na dzień zawarcia Umowy nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (kuratorskiej) lub jego władza rodzicielska nie ulega zawieszeniu, ani nie została ograniczona wobec tego dziecka,
  2. dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego (kuratora).
  • Jeżeli spadkobierca jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo należy przedstawić:
  1. oświadczenie opiekuna/kuratora, że na dzień przenoszenia prawa własności do akcji, nadal jest opiekunem/kuratorem,
  2. dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego (kuratora).
  • Jeżeli w imieniu spadkobiercy lub jednego ze spadkobierców występuje pełnomocnik należy przedstawić pełnomocnictwo udzielane przez spadkobiercę (mocodawcę). Powinno ono być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy. 

Dla ułatwienia komunikacji ze spadkobiercami po Akcjonariuszu pomocne jest wskazanie stałego Pełnomocnika, który będzie reprezentantem grupy współwłaścicieli.